Delen op Facebook

Vragen

Veelgestelde vragen

 • Rechtsbijstand - 7 op 10 zonder verdediging voor de politierechter !

  Wie gedagvaard wordt voor de politierechtbank stapt heel dikwijls zonder advocaat de rechtbank binnen.

  Zelfs als het slachtoffer recht heeft op een schadevergoeding blijft deze vaak gewoon thuis.

  Men denkt misschien ook dat de kosten van een advocaat beter kunnen uitgespaard worden, wanneer men zich  'maar' voor een verkeersinbreuk dient te verantwoorden.

  • Grote vergissing !!

  De sancties voor verkeersovertredingen zijn zwaar (boetes, intrekking van het rijbewijs, psychologische testen) en de bijstand door een gespecialiseerd advocaat kost u meestal niets.

  De verzekeraar betaalt immers de vrij door u gekozen advocaat, gerechtskosten, gerechtsdeurwaarder, kosten van een expert en indien nodig de schadeloosstelling indien de tegenpartij onvermogend is.

  Velen zijn hiervan niet op de hoogte en benutten deze mogelijlheid niet, hoewel men jaarlijks de premie hiervoor betaalt.

   Zo verschijnen 7 op 10 personen zonder advocaat voor de politierechtbank, terwijl er meestal dekking is van een rechtsbijstandsverzekeraar die de advocaat en procedurekosten betaalt.

 • Wat met schulden aangegaan voor het beroep van één van de echtgenoten?

  Indien u valt onder het wettelijk stelsel (dit is het geval indien u geen huwelijkscontract heeft)

  Het wettelijk stelsel heeft twee vermogens: het eigen vermogen van elke echtgenoot en het gemeenschappelijk vermogen.

  Eigen vermogen :

  -Dit zijn alle goederen van voor het huwelijk:  Vb: de gelden op de spaarrekening, bouwgrond of woning die de echtgenoot aankocht voor het huwelijk, de handelszaak die de echtgenoot had voor het huwelijk, enz….

  -Dit zijn ook  alle goederen door een echtgenoot verworven via een nalatenschap of via een schenking (zowel voor als tijdens het huwelijk ontvangen).

  Eigen schulden :

  De schulden van de echtgenoten die dateren van voor het huwelijk en de schulden ten laste van erfenissen en giften die hen toekomen tijdens het huwelijk.

  Gemeenschappelijk vermogen :

  -Dit zijn alle inkomsten van de beide echtgenoten, zowel beroepsinkomsten (lonen, uitkeringen) ook inkomsten uit eigen goederen (vb huuropbrengsten van een eigen woning).

  -Dit zijn ook alle goederen waarvan niet kan bewezen worden dat ze de eigendom zijn van één van de twee.

  Gemeenschappelijke schulden :

  -Alle schulden waarvoor beiden hebben getekend

  -Alle schulden die gemaakt worden in het belang van het gezin en van het huishouden,   Vb kosten voor het herstellen van de woning, de wagen, zelfs al is die wagen persoonlijk eigendom van één van de echtgenoten, medische kosten voor een gezinslid, enz..

  Wat nu met schulden aangegaan voor het beroep van één van de echtgenoten?

  Volgens het Burgerlijk Wetboek zijn dergelijke schulden gemeenschappelijke schulden. Dit is logisch, aangezien deze schulden dienen voor het verwerven van inkomsten, die in een wettelijk stelsel gemeenschappelijk zijn.

  Een schuldeiser van gemeenschappelijke schulden kan dus normaal gezien verhalen op zowel het gemeenschappelijk vermogen, als op het eigen vermogen van elke echtgenoot.

  Er is één uitzondering !

  Schulden aangegaan voor het beroep van één der echtgenoten.

  Deze schulden kunnen enkel verhaald worden op het eigen vermogen van de echtgenoot die de schuld heeft aangegaan en op het gemeenschappelijk vermogen. Dus niet op het eigen vermogen van de andere echtgenoot.

  MAAR : Dit wil dus zeggen dat ze wel verhaald kunnen worden op het inkomen van de andere echtgenoot (dit valt in de gemeenschap) !!

  CONCLUSIE

  Oefent één van de echtgenoten een beroep uit waar schulden aan verbonden kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld een handelaar, kan de opmaak van een huwelijkscontract zinvol zijn. Binnenkort zal er trouwens een nieuw soort huwelijksvermogensstelsel (naast het wettelijk stelsel, het stelsel van scheiding van goederen en het stelsel van de algehele gemeenschap) worden ingevoerd door de wetgever. U hoort hierover binnenkort meer.

  Deze bijdrage gaat vanzelfsprekend niet in detail. Elke situatie moet apart gezien worden. In ons  kantoor kan u terecht voor advies in uw concrete situatie.

 • WIE BETAALT UW ADVOCAAT

  Indien u een rechtsbijstandsverzekering hebt, zal uw verzekeraar instaan voor de betaling van de advocaat van uw keuze. Komt u in aanmerking voor een zogenaamde pro-Deo advocaat (officieel Juridische tweedelijnsbijstand genaamd), dan betaalt de Staat uw advocaat en hoeft u zelf niets, of slechts een gedeelte van het ereloon en de kantoorkosten, te betalen. In bepaalde gevallen dient de tegenpartij uw advocatenkosten (gedeeltelijk) terug te betalen. Zo wordt de partij die het proces verliest in principe ook veroordeeld om aan de winnende partij die een beroep deed op een advocaat, een zogenoemde rechtsplegingvergoeding te betalen.

 • WAT REKENEN ADVOCATEN AAN?

  In België zijn er geen opgelegde tarieven voor de prestaties die advocaten voor hun cliënten verrichten. Gewoonlijk wordt bij de eerste bespreking met de cliënt meegedeeld wat de advocaat voor zijn tussenkomst zal aanrekenen. Traditioneel wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen ereloon en kosten: - Het ereloon (of honorarium) is de geldelijke vergoeding voor het intellectuele werk van de advocaat. Meestal zijn ook de vaste kosten van het advocatenkantoor erin begrepen, zoals de aanschaf van rechtsdocumentatie, kantoorbenodigdheden, communicatie-infrastructuur, de huur van het kantoor enzovoort. - De kosten omvatten naast kantoorkosten (wat het advocatenkantoor apart aanrekent voor briefwisseling, fotokopieën, telefoon- en faxverkeer in uw dossier) ook de gerechtskosten (door de advocaat voorgeschoten griffierechten en gerechtsdeurwaarderskosten).

© Advocaat Van Gheluwe 2024

| Disclaimer | Privacy Policy | Site by Plenso