Delen op Facebook

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht op 1 september 2018

Het wettelijk stelsel 

Over de vraag of bepaalde goederen nu wel eigen zijn of gemeenschappelijk zijn, is momenteel niet zo duidelijk. De discussies gaan dikwijls over de regeling van individuele levensverzekeringen, schade- en arbeidsongevallenvergoedingen, beroepsgoederen, aandelen en cliënteel.

De nieuwe wet voorziet :

  • Een opsplitsing tussen eigendomstitel en vermogenswaarde. Dit is vb. belangrijk voor de echtgenoot die over “aandelen” beschikt.
  •  
  • De beroepsinkomsten die verkregen worden omwille van een beroepsactiviteit tijdens het huwelijk uitgeoefend komen integraal toe aan de gemeenschap, beroepsinkomsten die worden gegenereerd vooraleer het huwelijk werd gesloten of nadat het huwelijk werd ontbonden komen exclusief toe aan de beroepsactieve echtgenoot. Er komt ook een regeling over de beroepsgoederen.
  •  
  • De keuze van een echtgenoot om zijn of haar beroepsactiviteit al dan niet uit te oefenen via een vennootschap moet huwelijksvermogensrechtelijk neutraal zijn.

 

Het stelsel van scheiding van goederen

Het stelsel van zuivere scheiding van goederen wordt dikwijls gekozen door ondernemers om hun echtgenoot te beschermen tegen mogelijke schuldeisers. Het risico is dan voor die echtgenoot die bewust zijn of haar carrière afbouwt ten voordele van het gezin. Deze partner komt dan van een kale reis thuis wanneer het huwelijk ingevolge echtscheiding wordt ontbonden. Immers in dergelijk stelsel bouwt deze partner geen vermogen op. Hij of zij kan dus niet delen in het vermogen dat de beroepsactieve partner opbouwde.

De nieuwe wet brengt hier verandering in.

  1. Er wordt een nieuw soort huwelijksvermogensstelsel ingevoerd, naast de gekende gemeenschapsstelsels (wettelijk stelsel) en het stelsel van zuivere scheiding van goederen : het stelsel van scheiding van goederen met verrekening van aanwinsten. In geval van ontbinding van het huwelijk zal de economisch sterkere partner dan een geldsom verschuldigd zijn aan de economisch zwakkere partner, overeenkomstig hetgeen door de echtgenoten werd bedongen in hun huwelijkscontract. Verder zou er een facultatieve rechterlijke billijkheidscorrectie worden voorzien, voor in het geval zich een oneerlijke situatie voordoet. 
  2.  
  3. Bij nieuw samengestelde gezinnen, verkrijgt de langstlevende echtgenoot op heden in elk geval het vruchtgebruik op de gezinswoning en het daarin aanwezige huisraad. Dit is niet altijd gewenst, wanneer de ‘nieuwe’ partner zelf reeds één of meerdere woningen heeft. De nieuwe regeling zou hieraan tegemoetkomen, en voorzien in meer mogelijkheden ter bescherming van de kinderen uit het vorige huwelijk.

(voor verdere uitleg kan u terecht bij uw advocaat)

 

© Advocaat Van Gheluwe 2023

| Disclaimer | Privacy Policy | Site by Plenso